Privatumo politika

Gerbdami Jūsų privatumą mes sąžiningai bei teisėtai tvarkysime ir prižiūrėsime Jūsų
pateiktus duomenis. Mes įsipareigojame aiškiai pateikti informaciją apie tai, kokie Jūsų
asmens duomenys tvarkomi, kokiais tikslais, kiek jie bus saugomi, teisinį duomenų tvarkymo
pagrindą ir kitą reikalingą informaciją. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui
yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 
Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų
teisių įgyvendinimo principus. Šios taisyklės nėra laikomos mūsų susitarimu su Jumis dėl
duomenų tvarkymo. Mes galime savo nuožiūra keisti/ atnaujinti šią privatumo politiką, o
pakeitimai įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.
 
Naudodamiesi www.dautarai.lt svetaine, pateikdami savo duomenis, pildydami užklausos
formą, tęsdami naršymą svetainėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo
politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šių
nuostatų, prašome nesinaudoti mūsų paslaugomis bei neteikti mums savo asmens duomenų
kitais tikslais.
 
1. Sąvokos, kurias naudojame
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba
kurio tapatybę galima nustatyti (Jūs); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra
asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal
identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos
duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės,
fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
Duomenų apsaugos įstatymai – Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymas, nacionalinės kompetentingos įstaigos nustatytos taisyklės asmens
duomenų tvarkymui.
Duomenų subjektas – fizinis asmuo (Jūs), kuris naudojatės paslaugomis, arba teikiate
paslaugas Mums, arba lankotės Mūsų teritorijoje ar patalpose, arba domitės įsidarbinimo pas
Mus galimybe arba esate juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršote Svetainėje.
Mes – Dautarų dvaro administracija, valdanti el.svetainę www.dautarai.lt.
Prašymas – prašymas dėl Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas).
Svetainė – internetinis tinklalapis www.dautarai.lt
 

2. Kokiais principais vadovaujamės tvarkydami asmens duomenis?
Mes tvarkome Jūsų duomenis vadovaudamiesi Duomenų apsaugos įstatymais.
Jūsų duomenys tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo surinkti ir tik tiek, kiek būtina
konkrečiam asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.
 
3. Iš kur mes gauname asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai svetainėje užpildote užklausos
formą arba kitu būdu kreipiatės į Mus;
Duomenys gali būti generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, pavyzdžiui, skambinate
telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote svetainėje.
 
4. Kokius asmens duomenis mes tvarkome pasinaudodami Svetaine ir kodėl?
Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame žemiau išvardintais tikslais:
4.1. Atsakymo į gautą užklausą tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas, kita jūsų pateikta
informacija.
4.2. Paslaugų teikimo tikslais tvarkome ir kitus Jūsų pateiktus duomenis, kiekvienu atveju
tarp mūsų sudarytoje paslaugų teikimo ar kitokio pobdžio sutartyje bus nurodyti duomenų
tvarkymo tikslai bei saugojimo laikas.
 
5. Paskyros socialiniuose tinkluose
Šiuo metu mes esame sukūrę ir valdome paskyrą socialiniame tinkle Facebook. Visą
informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemone Facebook ar Instagram
(įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri
gaunama Jums aplankius Dautarų dvaro paskyrą (įskaitant informaciją gaunamą socialinės
žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Mūsų įrašus socialinės
žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojais. Todėl rekomenduojame
perskaityti socialinio tinklo valdytojo Facebook/ Instagram privatumo pranešimus ir tiesiogiai
susisiekti su juo dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.
 
6. Kaip surenkama informacija?
Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate juos patys, naudojatės sistema, lankotės
 paskyroje, susisiekiate su mumis.
 
7. Koks duomenų tvarkymo (saugojimo) laikotarpis?

Jūsų asmeninę informaciją tvarkysime ir saugosime tik tiek, kiek to reikės šioje privatumo
politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti:
7.1. Atsakymo į gautą užklausą tikslu tvarkomi asmens duomenys saugomi 1 m.;
7.2. Paslaugų teikimo tikslais tvarkome ir kitus Jūsų pateiktus duomenis, kiekvienu atveju
tarp mūsų sudarytoje Paslaugų teikimo sutartyje bus nurodyti duomenų tvarkymo tikslai bei
saugojimo laikas.
 
8. Ar Jūsų duomenys gali būti atskleisti kitiems asmenims?
Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims galime pateikti:
8.1.duomenų tvarkytojams, su kuriais sudarytos duomenų tvarkymo sutartys (pvz. partneriai);
8.2.valstybės institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
 
9. Jūsų teisės
9.1.Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
9.2.Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti
neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
9.3.Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus
(išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
9.4.Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
9.5.Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
9.6.Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau tokiu atveju
Jūs galite prarasti galimybę būti informuoti apie teisę;
9.7.Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai
buvo pateikti;
9.8.Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus rašydami iš elektroniniu pašto adreso,
kuris buvo mums pateiktas. Telefonu tokios informacijos neteikiame.
 
10. Kontaktai
info@dautarai.lt,
+370 668 64550
www.dautarai.lt